I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego oraz operatorem witryny internetowej www.piwnicasmakow.pl jest Piwnica Smaków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 20/137, 02-972 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000336938, zwana dalej „Spółką” lub „Sprzedawcą”. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 951-229-36-42.
 2. Piwnica Smaków Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu o nr UD-XV-WDG-6435/I/A-614/2009 z dnia 29.12.2009, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu o nr UD-XV-WDG-6435/I/B-620/2009 z dnia 29.12.2009, oraz zawierających powyżej 18% alkoholu o nr UD-XV-WDG-6435/I/C-560/2009 z dnia 29.12.2009, wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) zwanej dalej Ustawą.
 3. Witryna internetowa www.piwnicasmakow.pl umożliwia jedynie przeglądanie dostępnych towarów oraz składanie zamówienia przez Klienta. Miejscem zawierania i realizacji umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. Sarmackiej 20/137, 02-972 Warszawa, zwany dalej „Punktem Sprzedaży”.
 4. Informacje zamieszczone na witrynie internetowej www.piwnicasmakow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Faktyczna dostępność poszczególnych produktów a także ich ceny i parametry (np. roczniki win, zawartość alkoholu, itp.), mogą różnić się od tych zamieszczonych na witrynie internetowej.
 5. Korzystanie z witryny i sklepu internetowego www.piwnicasmakow.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz dokonywanie zamówień w Sklepie, jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta o zapoznaniu się z i akceptacji w całości niniejszego regulaminu.

II. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia odbywa się przez Internet poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na witrynie internetowej www.piwnicasmakow.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawdziwych i pełnych danych niezbędnych do jego przygotowania, w tym wskazanie zamawianych produktów oraz ich ilości, danych zamawiającego oraz danych kontaktowych umożliwiających potwierdzenie zamówienia (telefon, email).
 3. Po złożeniu zamówienia Sklep potwierdzi w terminie do 2 dni roboczych drogą telefoniczną lub e-mailem czy zamówienie jest przyjęte do realizacji.
 1. III. Ceny, promocje i rabaty
  1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w PLN i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz wprowadzania i odwoływania promocji cenowych, przy czym zmiany takie nie obejmą zamówień złożonych i potwierdzonych przez Sprzedawcę przed ich wprowadzeniem.

IV. Formy płatności

 1. Sklep akceptuje płatność kartą kredytową lub gotówką. Płatność realizowana jest przy odbiorze zamówienia w Punkcie Sprzedaży.

V. Odbiór osobisty przez Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienie w Punkcie Sprzedaży, który położony jest przy ul. Sarmackiej 20/137 w Warszawie. Punkt Sprzedaży czynny jest 7 dni w tygodniu w godzinach 12-22.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku posiadania przez produkt wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację należy zgłosić w trakcie odbioru zamówienia w Punkcie Sprzedaży.

VII. Bezpieczeństwo i polityka prywatności

 1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w trakcie korzystania ze Sklepu traktowane są jako informacje poufne i przetwarzane są z zastosowaniem bezpiecznych technik.
 2. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych na potrzeby obsługi złożonego zamówienia.
 3. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedawcę na potrzeby obsługi Sklepu są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
 4. Przechowywane dane osobowe mogą być w każdej chwili udostępnione Klientowi do wglądu, a także zmieniane lub usuwane na jego żądanie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy oo prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).


 

Warszawa, 24 lipca 2018 r.Plan połączenia "Emart" Sp. z o.o. i Piwnica Smaków Sp. z o.o.

brak zgody