Piwnica Smaków

Shop

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH WITRYNY PIWNICASMAKOW.PL

z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

DEFINICJE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOOR TO DOOR – forma dostawy ofertowana przez Usługodawcę;  dostarczenie towaru bezpośrednio do Usługobiorcy kierowcą własnym, bez pośrednictwa firmy kurierskiej

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT/USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą / korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.

SKLEP – stacjonarny punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Sarmackiej 20/137, 02-972 Warszawa, tel. 22 412 05 47, e-mail: sklep@piwnicasmakow.pl.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Witrynie.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Witrynie.

PRODUKTY/TOWARY –  towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie.

REGULAMIN – regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.piwnicasmakow.pl i regulujący działanie Witryny.

WITRYNA- witryna internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.piwnicasmakow.pl.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Piwnica Smaków sp. z o.o. ul. Sarmacka 20/137, 02-972 Warszawa NIP: 951 229 36 42 REGON 142018122 KRS: 0000336938  postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa Produkty od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzająca Witrynę.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

REJESTRACJA – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych.

RABAT – obniżenie ceny TOWARU na zasadach podanych przez SPRZEDAWCĘ/USUGODAWCĘ

GOŚĆ – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych Witryny ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Witryny.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Piwnica Smaków Sp. z o.o. ( adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Sarmacka 20/137, 02-972 Warszawa); NIP spółki 9512293642, REGON spółki 142018122, KRS spółki 0000336938 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Sarmacka 20/137 Warszawa); adres poczty elektronicznej: sklep@piwnicasmakow.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Witryny i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).     Od dnia 25 maja 2018 przetwarzamy Dane Osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą  (np. Sprzedawca, Witryna, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Witryny dostępnym na stronie www.piwnicasmakow.pl („Regulamin”).


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta na Witrynie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Witryny:

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta na Witrynie ze sposobu dostawy przesyłką „Door to door” lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kierowcy Sprzedawcy, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta na Witrynie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Witrynie.

2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte umowy sprzedaży na Witrynie.

2.3.4. Na potrzeby rachunkowości część danych o transakcjach jest przekazywana zewnętrznej firmie rachunkowo-księgowej. 

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Witryny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na Witrynie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na Witrynie oraz w Regulaminie. 

2.6. Dane przetwarzane na podstawie przepisów skarbowych i finansowych są przechowywane przez okres wskazany w przepisach. Dane zawartych transakcji niezarejestrowanych klientów przechowywane są maksymalnie rok. Dane transakcji klientów zarejestrowanych nie są kasowane, aby klienci mieli wgląd w historię swoich zakupów – dane takie są kasowane na życzenie klienta. 

2.7 Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Service Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, 01-103 Warszawa NIP 1181477610, REGON 016107240, KRS 0000490970,  Kapitał zakładowy 56 000 000,00 PLN, w celu przetwarzania płatności elektronicznych.

– FedEx Express Poland sp. z o.o. (dalej „FedEx”) z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, spółce wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357766, NIP: 6342750606, kapitał zakładowy: 524.990.050 PLN, w celu dystrybucji/ dostawy Produktów.

– JL Projekt Jacek Leisa z siedzibą z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Franciszka Rzeźniczaka 11A/6,  65-119 Zielona Góra. NIP: 973-042-93-64, w celu obsługi technicznej Witryny piwnicasmakow.pl.

2.7.1 Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika/Klienta w ramach Witryny: – kody śledzenia w celu analizy statystyk na Witrynie, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora.


3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę p. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Witrynę w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Witrynie i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Witryny;

3.2.4. dostosowywania zawartości Witryny do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania Witryny;
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Witryny (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na Witrynie oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.


5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres Administratora sklep@piwnicasmakow.pl.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Witryny.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.3.3. Certyfikat SSL.